Ken jij ook mensen in je omgeving die op geen enkele daguitstap mee kunnen omdat het nog te duur is?

NIEUW in 2023 - VERLENGD tot 31/03 - voor sociale organisaties die met/voor kansarmen werken:

Steunaanbod van het solidariteitsfonds Fonds Vakantie Voor Iedereen
voor een daguitstap in kleine groep met begeleiding

Organiseer dit jaar een groepsdaguitstap voor die
mensen in kansarmoede die nooit op daguitstap kunnen
en vraag hiervoor steun aan.

Het solidariteitsfonds Fonds Vakantie Voor Iedereen lanceert een oproep
waarbij alle kosten worden betaald, volgens de criteria.

 

DEADLINE AANVRAGEN VERLENGD!

 • voor daguitstappen in juni, juli, augustus of september: tot 31 maart 2023
 • voor daguitstappen in april of mei: deadline blijft 28 feb 2023

Het gaat uitsluitend om aanvragen:

 • van sociale organisaties die werken met mensen in kansarmoede en partner zijn van het netwerk
  Iedereen Verdient Vakantie
 • voor een kosteloze daguitstap in kleine groep met begeleiding
 • voor mensen met grote financiële drempel + geen of weinig vakantie-ervaring
 • daguitstap in Vlaanderen/Brussel
 • daguitstap tussen 1 april en 30 sept 2023

Kosten die worden vergoed:

 • vergoeding tickets attractie of activiteiten – vervoer – eten en drank – forfait overheadkost
 • 80% uitbetaald na goedkeuring –
  20% na verslag daguitstap
Uitstap naar zee en lekker uitwaaien op het strand

Meer weten?

  

- Neem grondig de criteria, procedure en modaliteiten door
   en bekijk de vragen van het aanvraagformulier : zie documenten hieronder

- Lees de veelgestelde vragen in de FAQ verder hieronder

Contact

Danielle Vandenborre
Kristien Verhaeghe

0472 93 50 49
info@vakantievooriedereen.be

AANVRAAGDOCUMENTEN

CRITERIA, PROCEDURE EN MODALITEITEN
Neem grondig dit document door.
Enkel aanvragen die hieraan voldoen, komen in aanmerking voor steun uit het solidariteitsfonds Fonds Vakantie Voor Iedereen

DOWNLOAD CRITERIA

FORMULIEREN: AANVRAAG EN KOSTENRAMING
Elke aanvraag bestaat uit minimum twee documenten:
- een ingevuld en ondertekend "Aanvraagformulier Fondsmiddelen" voor een "Groepsdaguitstap 2023"
- een volledig ingevuld formulier "Kostenraming Groepsuitstap 2023"

Merk op: Alleen de hier aangeleverde blanco-aanvraagdocumenten van het Fonds Vakantie Voor Iedereen worden als geldige aanvraagformulieren beschouwd.

DOWNLOAD AANVRAAGFORMULIER

DOWNLOAD FORMULIER KOSTENRAMING

FAQ - veelgestelde vragen

Waar vind ik het juiste aanvraagformmulier?
En waar staan de criteria, procedure en modaliteiten?

Je kan de twee blanco-aanvraagformulieren downloaden op deze website, hierboven in het gele blok bij "Aanvraagdocumenten".
Elke aanvraag bestaat uit twee documenten: een aanvraagformulier en een kostenraming.
Merk op: Alleen de aangeleverde blanco-aanvraagdocumenten van het Fonds Vakantie Voor Iedereen worden als geldige aanvraagformulieren beschouwd.

Ook het document met de criteria, procedure en modaliteiten kan je downloaden hierboven in het gele tekstblok.

Mag onze organisatie meer dan 1 aanvraag indienen?

Jazeker, dat mag. Een organisatie kan meerdere aanvragen indienen, maar:

 • dat geldt telkens voor andere personen
 • dat telt alleen voor uitstappen op een andere dag!

Het Fonds wil vermijden dat twee begeleide groepen zich samenvoegen op eenzelfde locatie/attractie. Het gaat immers om kwetsbare mensen die geen daguitstapervaring hebben en het blijft bewust onze bedoeling om een eerste uitstap-beleving in kleine groep aan te bieden. Dat geeft nu eenmaal de meeste kansen op een positieve ervaring.

Wat betekent juist ‘betalende daguitstap? en ’betalende vakantie’ in de voorwaarden? 
Kan iemand meegaan op daguitstap die vorig jaar meeging met een georganiseerde daguitstap via het Rap op Stap kantoor/OCMW/eigen organisatie?

Bij 2 jaar geen betalende daguitstap wordt met "betalende daguitstap" bedoeld dat er door de deelnemer zelf een bedrag werd betaald om aan de uitstap te kunnen deelnemen. Dat geldt zowel voor een daguitstap op eigen initiatief, een daguitstap aan het sociaal tarief via Iedereen Verdient Vakantie, een daguitstap via het ROS-kantoor,… . Het bedrag van deelname kan dan wel laag liggen, maar is altijd (veel) meer dan een ‘symbolische" bijdrage van bvb. 1 euro. Zo'n symbolisch bedrag is (veel) kleiner en staat niet in verhouding tot de werkelijke waarde.

Bij 4 jaar geen betalende vakantie wordt met "betalende vakantie" bedoeld dat er door de vakantieganger voor die vakantie een bedrag werd betaald om op vakantie te kunnen gaan. Dat geldt voor alle vakanties via Iedereen Verdient Vakantie, vakanties via eigen boeking, vakanties via het OCMW of een armoedevereniging, enz.. Dat bedrag ligt (veel) hoger dan een symbolische bijdrage. Die is met name (veel) kleiner en staat niet in verhouding tot de werkelijke waarde van de vakantie.

Heb je twijfels of concrete vragen daarover? Neem gerust contact op met procesondersteuner Danielle.

Hoe kunnen we als organisatie de criteria van het Fonds controleren? Namelijk of iemand 4 jaar niet op vakantie geweest is en ook 2 jaar niet op daguitstap.

Wanneer je het niet weet, bevraag je als medewerker van een sociale organisatie in een gesprek bij elke deelnemer diens ervaring met daguitstappen en vakanties. We rekenen op jouw professionele ervaring om hiervan een beeld te krijgen dat klopt met de werkelijkheid. Bij de steekproefmatige controles na het eindverslag zal het Fonds hierop ook dieper ingaan.
Onze ervaring leert dat sociale organisaties die met onze Fonds-doelgroep werken, de mensen ook persoonlijk voldoende kennen om zicht te hebben op hun ervaring met daguitstappen en vakanties, zo bvb. vanuit je werking: gezinsbegeleiding, voedselbedeling, sociale kruidenier, ruilwinkel, enz. Bij mensen die je niet zo goed kent omdat je ze speciaal voor dit project nieuw (outreachend) benadert, spreekt het voor zich dat je als sociale organisatie hun context bevraagt en wat beter leert kennen. Daarbij bevraag je naast de financiële context ook hun ervaring met daguitstappen en vakanties. Het is niet de bedoeling om lukraak ongekende mensen mee te nemen op daguitstap.  

We weten niet op voorhand wie echt zal meegaan. Hoe kunnen we dan weten of er 60% voldoet aan de voorwaarden?

Het helpt als meteen de volledige groep waarmee je op daguitstap gaat, voldoet aan de eigenlijke doelgroep van het Fonds. Dat is de ultieme bedoeling van het Fonds. We vragen dan ook een extra inspanning in ruil voor de tussenkomst: dat elke sociale organisatie op zoek gaat naar die mensen die anders ook niet mee gaan op een georganiseerde daguitstap, voor wie de drempel nog te groot is. Het zijn bij voorkeur dus slechts uitzonderingen die niet daaraan voldoen. 60% is niet het mikpunt, 100% wel. 
Verder is het niet onlogisch dat er wijzigingen kunnen zijn in de samenstelling van je groep tegen de tijd dat je op daguitstap trekt. Mensen uit de doelgroep leven dikwijls van dag tot dag en ook vaak in complexe situaties die snel veranderen. We vragen dat je als organisator van de groepsuitstap een zo realistisch mogelijke samenstelling maakt van een groep die voor (bij voorkeur veel) meer dan 60% voldoet aan de Fondsvoorwaarden. Blijkt achteraf dat de groepssamenstelling wijzigt dan die waarvoor je een goedkeuring kreeg, dan evalueren we dat via het eindverslag en de eindafrekening. Het is nooit de bedoeling dat 40% of meer van de deelnemers niet voldoet aan de voorwaarden van het Fonds (geen of weinig vakantie/daguitstap-ervaring). Die kosten zullen in zo'n geval niet vergoedbaar zijn door het Fonds. De 60% blijft altijd overeind.

Kan iemand mee op groepsuitstap die twee jaar geleden eens gratis met Ontdekking Troef op vakantie ging?

Zo iemand voldoet niet aan de voorwaarden van het Fonds (= geen of weinig vakantie-ervaring), dus die persoon telt niet mee in de vereiste minimum 60% Fonds-doelgroep. Maar wanneer die persoon voldoet aan de basiscriteria van de armoedegrens cfr. Iedereen Verdient Vakantie, dan kan die misschien toch mee op voorwaarde dat er minimum 60% andere deelnemers wel voldoen aan de Fondscriteria en met inachtneming van alle andere criteria.

Kan er meer dan 1 attractie of activiteit worden ingepland tijdens de daguitstap? Ook als ze allebei betalend zijn uit het aanbod van Iedereen Verdient Vakantie?

Jazeker, dat kan. Zo kan je bvb. een museum bezoeken in de voormiddag en waterpret beleven in een zwemparadijs in de namiddag.
TIP: Maak het dagprogramma niet te druk. Je bent namelijk op pad met mensen die geen of weinig ervaring hebben met daguitstappen.

Wat bedoel je met "vakantiebeleving met toeristisch karakter" voor een activiteit die niet betalend is?

Het Fonds wil mensen met weinig daguitstap-ervaring toch een stuk vakantiebeleving bezorgen. Omdat Het Fonds gesteund wordt door toeristische partners, verwachten we in ruil voor onze tussenkomst dat je activiteit(en) minstens een toeristisch element bevat. Bvb. Ga je in bos picknicken? Pik een activiteit mee op een provinciaal domein. Spreekt de kust je meer aan? Combineer strand en zee ontdekken met een stads- of themawandeling.
Voorbeelden die we alvast niet beschouwen als een activiteit met toeristisch aspect: gaan shoppen; gaan zonnen op het strand, naar een optreden of concert gaan, enz. 
De beoordeling zal gebeuren door de Selectiecommissie.
Twijfels en concrete vragen? Neem gerust contact met procesondersteuner Danielle.

We willen naar de kerstmarkt in Aken. Kunnen we daarvoor een aanvraag indienen?

 • Je kan met een groepje naar een stad trekken en daar een wandeling maken en daar eventueel een bijzondere activiteit ter plaatse meepikken, zolang de uitstap een toeristisch element bevat. We willen namelijk mensen zonder vakantie-ervaring ook een stuk vakantie-beleving schenken.
 • Je kan helaas niet naar een kerstmarkt in 2023 met de middelen van het Fonds. Het steunaanbod geldt alleen voor groepsdaguitstappen tussen 1 april en 30 september 2023.
 • Je kan helaas ook niet naar Aken met de middelen van het Fonds.
  Het steunaanbod geldt alleen voor Vlaanderen of Brussel, en voor alle activiteiten uit het aanbod 2023 van “Iedereen op daguitstap” 2023 van Iedereen Verdient Vakantie.
  https://netwerk.iedereenverdientvakantie.be/aanbod

 

Wat als we met 17 zijn? Kan dat ook?

Het aantal deelnemers in dit steunproject is bewust vastgelegd op minimum 8 en maximum 15 personen in kansarmoede (die bovendien voldoen aan de criteria). We mikken daarmee bewust op kleine groepjes met begeleiding omdat juist die kleinschaligheid de drempel verlaagt, zeker voor mensen die anders nooit op daguitstap gaan en weinig of geen daguitstap-ervaring hebben.
Wil je hierover meer toelichting? Neem dan contact met procesondersteuner Danielle.
 

Ik ben vrijwilliger van een sociale organisatie en ik dien een aanvraag in voor 8 deelnemers. Ik ga zelf mee als begeleider. Mag mijn dochtertje van 10 jaar ook mee op uitstap?

Als je dochtertje van 10 voldoet aan de geldende voorwaarden, dan kan zij mee en kan het Fonds ook vervoer, eten enz. mee betalen.
Dat kan echter niet wanneer zij bvb.als 16de persoon mee gaat. Ook niet als je met haar erbij niet meer aan de minimum 60% van de groep komt die tot de doelgroep van het Fonds behoort, d.w.z. met geen of weinig vakantie/daguitstap-ervaring. 
De doelgroep van dit project is duidelijk afgebakend: zie criteria. 
Is het voor jou niet helemaal duidelijk? Aarzel dan vooral niet om contact te nemen met procesondersteuner Danielle.
 

Mag ik al reserveren bij een attractie?

Het Fonds aanvaardt alleen tussenkomst voor reservaties gemaakt NA de goedkeuring van een aanvraagdossier. Middelen uit het Fonds die ten onrechte gebruikt worden voor reeds vooraf geboekte activiteiten, zullen worden teruggevorderd.

Kan de daguitstap geannuleerd worden (bv. wegens slecht weer, te veel afwezigen, ...)?

Annulaties omwille van slecht weer kunnen we helaas niet aanvaarden. Tenzij je als organisator die beslissing neemt en de volledige som van het gestorte geld meteen terugstort.
In andere gevallen: Twijfel je wanneer zich iets onverwacht voordoet? Contacteer procesondersteuner Danielle om te overleggen wat de opties zijn.
 

Wat als de daguitstap geannuleerd wordt en hierdoor niet kan doorgaan voor 30 september? (bvb. de opgegeven begeleider is ziekgevallen en kan niet worden vervangen, waardoor de uitstap niet kan doorgaan).

Dat zijn natuurlijk bijzondere en onverwachte omstandigheden. We raden je aan om met ons contact op te nemen.

Moeten de mensen tijdens de daguitstap hun kassabonnetjes bijhouden als ze bvb. een wafel of een ijsje kopen?

De organisaties worden verwacht om facturen, kassatickets en andere bewijsstukken van gemaakte kosten bij te houden tot één jaar na datum van de begeleide groepsuitstap. Dat geldt ook voor eten, drank en snacks die door de organisatie gemeenschappelijk wordt aangekocht en betaald voor de deelnemers. Indien de organisatie wat zakgeld geeft aan de deelnemers om naar eigen keuze te besteden gedurende de dag, bvb. aan een drankje, ijsje of wafel, dan hoeven de mensen daarvan geen kassabonnetjes bij te houden.

Wat als de groep groter is dan gedacht en aangevraagd/ goedgekeurd, maar wel nog altijd binnen de maximum grootte van de groep (15p)? Wat met die meerkost van treintickets, inkom en eten?
 

We weten dat de contexten van mensen uit de doelgroep snel kunnen veranderen en dat je nooit helemaal zeker kunt zijn over de samenstelling van de groep. Het is het effectief aantal deelnemers op de daguitstap zelf dat telt voor de eindberekening van het tegoed van 20%. Als er meer mensen zijn meegegaan, dan kan het Fonds die correctie na ontvangst van het eindverslag ook accepteren en de nodige meerkost berekenen en mee vergoeden met de eindbetaling. 

Wat als de groep deelnemers in werkelijkheid kleiner is dan aangevraagd en goedgekeurd? Wordt het verschil teruggevraagd?

We weten dat de contexten van mensen uit de doelgroep snel kunnen veranderen en dat je nooit helemaal zeker kunt zijn over de samenstelling van de groep. Het is het effectief aantal deelnemers op de daguitstap zelf dat telt voor de eindberekening van het tegoed van 20%. Als er beduidend minder mensen mee gegaan zijn dan initieel aangevraagd, dan kan het eventueel wel zo zijn dat er minder dan 20% wordt uitbetaald als eindbedrag.  

Moet de forfait van 150 euro voor overheadkost verantwoord worden?

Neen. Maar het zou fijn zijn om te lezen in het eindverslag dat de deelnemers bvb. enkele foto's ontvangen hebben als herinnering (bvb. een groepsfoto) of tijdens de dag een kopie met wat uitleg over het verloop van de dag/activiteiten,...